Dê Boer

Nguồn gốc: Từ Mỹ.

Hướng SX: Chuyên thịt, nuôi thuần hoặc sử dụng lai cải tạo giống dê địa phương.

Tính năng sản xuất:

Khối lượng trưởng thành:  95-135 kg.

Tỷ lệ thịt xẻ:                        49-52  %

KL Dê lai (Boer và dê địa phương) 6 tháng tuổi đạt 18-19 kg, cao hơn dê địa phương 28,2%.

VỊT TC 16.01.2016
GÀ CV1 16.01.2016
GÀ LV 16.01.2016
GÀ CHỌI 16.01.2016
VỊT MỐC 16.01.2016
Cỏ Mulato II 31.12.2015