Công văn v/v tiếp tục cảm hóa, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Quận ủy Hải Châu v/v tiếp tục cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu; Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/TĐTN ngày 06/7/2015 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu v/v cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các phường Hòa Cường Bắc, Bình Thuận, Bình Hiên, Nam Dương, Hải Châu 2 và Thuận Phước thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn quận Hải Châu theo nội dung Kế hoạch số 81-KH/TĐTN ngày 06/7/2015 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu.

2. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, hội đoàn thể trên địa bàn quận Hải Châu, đặc biệt là với Công an phường trong việc tiếp cận, cảm hóa, giúp đỡ và thường xuyên nắm bắt tình hình các em.

3. Định kỳ hàng tuần, phối hợp với Công an phường đưa các em đi kiểm tra ma túy (test) và báo cáo kết quả về cán bộ phụ trách của Quận Đoàn. 

 

Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các phường Hòa Cường Bắc, Bình Thuận, Bình Hiên, Nam Dương, Hải Châu 2 và Thuận Phước nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/CV%20tiep%20tuc%20cam%20hoa%2C%20giup%20do%20thanh%20thieu%20nien%20su%20dung%20trai%20phep%20chat%20ma%20tuy%20-%20thang%2010-2015.doc