Công văn V/v xây dựng hồ sơ kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối phường năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015; Nhằm chuẩn bị cho công tác kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn 13 phường xây dựng hồ sơ kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ kiểm tra, gồm có:

- Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 (có xác nhận của Đảng ủy phường).

- Bảng điểm thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 (bao gồm tất cả các nội dung và tài liệu minh chứng).

- Báo cáo số liệu tổ chức Đoàn năm 2015 (theo mẫu gửi kèm).

- Hồ sơ Đoàn vụ (sổ công văn đi - đến, sổ Đoàn viên, danh sách Đoàn viên…).

2. Thời gian gửi hồ sơ kiểm tra

Các đơn vị gửi hồ sơ kiểm tra (trừ hồ sơ Đoàn vụ) bằng văn bản về Quận Đoàn và gửi qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com chậm nhất trong ngày 16/10/2015. Những đơn vị gửi báo cáo sau thời gian này thì Quận Đoàn sẽ trừ điểm thi đua và không xét khen thưởng trong năm 2015.

3. Thời gian kiểm tra:

Dự kiến cuối tháng 10/2015, Quận Đoàn sẽ có thông báo cụ thể.

 

Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn 13 phường báo cáo Đảng ủy phường và tiến hành xây dựng hồ sơ kiểm tra, đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 theo đúng các nội dung yêu cầu.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/CV%20xay%20dung%20ho%20so%20cong%20tac%20Doan%202015%20-%20gui%20khoi%20phuong.doc

Mẫu Báo cáo số liệu:

/uploads/image/files/Mau%20BC%20so%20lieu%20Doan%20Khoi%20phuong%20nam%202015.xls