Công văn V/v báo cáo kết quả thực hiện Công trình thanh niên năm 2015

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2015 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu với chủ đề “Tuổi trẻ Hải Châu tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; Căn cứ hướng dẫn số 01 HD/QĐ ngày 18/4/2013 của Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu về việc hướng dẫn thực hiện Công trình thanh niên (CTTN); Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở trực thuộc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Công trình thanh niên năm 2015, cụ thể như sau:

Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở thực thuộc hoàn thành hồ sơ đề nghị bình xét và công nhận CTTN tiêu biểu cấp quận năm 2015 gửi về Quận Đoàn Hải Châu, hồ sơ gồm có:

-  Tờ trình đề nghị bình xét và công nhận CTTN tiêu biểu cấp quận năm 2015.

- Báo cáo kết quả thực hiện CTTN, có ý kiến xác nhận của cấp ủy Đảng  hoặc lãnh đạo địa phương, đơn vị (theo mẫu đính kèm).

- Văn bản giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công trình cho Đoàn Thanh niên đảm nhận thực hiện của địa phương, đơn vị quản lý công trình (nếu có).

- Các hình thức khen thưởng các cấp đối với CTTN năm 2015 (nếu có).

Lưu ý:

- Hồ sơ đề nghị bình xét và công nhận CTTN tiêu biểu cấp quận năm 2015 gửi về Quận Đoàn trước ngày 15/10/2015.

- Hiện nay, những đơn vị nào đã hoàn thành CTTN thì có thể gửi hồ sơ đề nghị bình xét và công nhận CTTN tiêu biểu cấp quận năm 2015 về Quận Đoàn.

- Đối với những CTTN có thời gian hoàn thành sau ngày 15/10/2015 thì các đơn vị vẫn báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả đã, đang và dự kiến đạt được.   

 

Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở trực thuộc hoàn thành hồ sơ đề nghị bình xét và công nhận CTTN tiêu biểu cấp quận năm 2015 đúng các nội dung nêu trên./.

 

Văn bản: /uploads/image/files/CV%20bao%20cao%20ket%20qua%20thuc%20hien%20CTTN%202015.doc