Công văn V/v tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ III - năm 2015

Thực hiện Công văn số 969a – CV/TĐTN-BTNCNNT&ĐT ngày 17/8/2015 của Thành Đoàn Đà Nẵng về việc tham gia Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ III - năm 2015. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở trực thuộc triển khai Hội thi với các nội dung cụ thể sau:

1. Đối tượng: Cán bộ, công chức trẻ không quá 30 tuổi.

2. Nội dung, hình thức thi (Thể lệ đính kèm).

3. Các cơ sở Đoàn trực thuộc:

- Tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên thanh niên là cán bộ, công chức về Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần III - năm 2015.

- Tập hợp các giải pháp, ý tưởng sáng tạo về ứng dụng CNTT phục vụ công tác chuyên môn hoặc cải cách hành chính và gửi về Quận Đoàn Hải Châu theo đúng thời gian quy định.

- Giới thiệu cán bộ, công chức trẻ đủ tiêu chí, thể lệ tham gia Hội thi.

4. Thời gian nhận hồ sơ: Đăng ký dự thi và nộp giải pháp, ý tưởng sáng tạo theo mẫu đính kèm về Văn phòng Quận Đoàn Hải Châu, địa chỉ 180 Hoàng Diệu, phường Hải Châu II, quận Hải Châu trước ngày 15/9/2015.

 

Nhận được văn bản trên, Ban Thường vụ Quận Đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai và nộp hồ sơ đăng ký dự thi về tại Văn phòng Quận Đoàn đúng thời gian quy định./.

 

Văn bản:

 /uploads/image/files/CV%20vv%20tham%20gia%20Hoi%20thi%20Tin%20hoc%20khoi%20CBCC%20tre%20toan%20quoc%20lan%20thu%20III%20nam%202015.doc

 

Phiếu đăng ký dự thi:

/uploads/image/files/PHIEU%20DANG%20KY%20DU%20THI%20CA%20NHAN.doc

/uploads/image/files/PHIEU%20DANG%20KY%20DU%20THI%20THEO%20NHOM.doc

 

Bản mô tả sản phẩm dự thi:

/uploads/image/files/BAN%20MO%20TA%20SAN%20PHAM.doc

 

Thể lệ Hội thi: 

http://tinhoctre.info/tnd/the-le-hoi-thi-tin-hoc-khoi-can-bo-cong-chuc-tre-toan-quoc-lan-thu-iii-2015.htm