Kế hoạch Công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/QU ngày 21/7/2015 của Quận ủy Hải Châu về công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức trong các cấp bộ Đoàn và các tầng lớp nhân dân quận về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Hoạt động tuyên truyền phải nêu bật tinh thần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tổ chức thành công Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận tiến tới Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Phát huy dân chủ, trí tuệ và tinh thần cách mạng tiến công, cổ vũ toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân đóng góp ý kiến vào những chủ trương, chính sách và giải pháp xây dựng đất nước, phát triển quận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thông qua đó, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng trong các tầng lớp nhân dân; quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

3. Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phải trang trọng, coi trọng chất lượng, an toàn, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, lãng phí.

 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Đợt 1: Sau thành công của Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở đến trước Đại hội Đảng bộ quận

- Tập trung tuyên truyền những kết quả quan trọng của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2010 – 2015; bài học kinh nghiệm; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tuyên truyền về các nội dung cơ bản trong dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XII của Đảng, như: Dự thảo Báo cáo chính trị; báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và những năm tiếp theo (tài liệu dành cho Đại hội cấp trên cơ sở); dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố.

- Tuyên truyền về các đợt sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong quận đóng góp vào các văn bản dự thảo trình Đại hội Đảng bộ quận.

- Các phong trào thi đua yêu nước, các công trình thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Chi bộ, Đảng bộ các cấp gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2015.

- Thành công của Đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

2. Đợt 2: Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ quận

- Tiếp tục tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu về dự Đại hội.

- Các hoạt động của Đại hội.

- Thảo luận và các quyết định của Đại hội.

- Kết quả bầu cử tại Đại hội.

- Thông tin nhanh kết quả Đại hội.

3. Đợt 3: Sau Đại hội Đảng bộ quận đến kết thúc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

- Xây dựng kế hoạch triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận và Nghị quyết đại hội cấp mình.

- Tập trung tuyên truyền những thành tựu của đất nước qua 30 năm đổi mới và phát triển, 5 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011 và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; quá trình đổi mới tư duy của Đảng và những bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Phản ánh tinh thần và nội dung đóng góp ý kiến của đại hội Đảng các cấp và của nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

- Biểu dương những điển hình tiên tiến, những thành tích nổi bật, những nhân tố mới trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tình cảm của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận đối với Đảng và Đại hội XII của Đảng.

- Tuyên truyền các hoạt động và kết quả của Đại hội.

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng! (Sử dụng trước và trong khi tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc).

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2015 - 2020! (Sử dụng trước và trong khi tiến hành Đại hội Đảng bộ thành phố).

- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2015 - 2020! (Sử dụng trước và trong khi tiến hành Đại hội Đảng bộ quận).

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng!

- Đoàn kết ra sức xây dựng quận Hải Châu giàu mạnh, văn minh!

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận!

- Tất cả vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

- Đảng bộ và nhân dân quận Hải Châu đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2015!

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quận Đoàn

- Xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2015 – 2020 triển khai đến Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở Đoàn trực thuộc.

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, ĐVTN và nhân dân về Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện, tổng hợp và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Quận ủy.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động, phong trào tuyên truyền cụ thể đến cán bộ, ĐVTN phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị.

- Treo ít nhất 01 băng-rôn khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII trong thời gian diễn ra Đại hội.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Quận Đoàn Hải Châu qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com trước ngày 01/9/2015

 

Trên đây là Kế hoạch công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ V Đảng bộ quận Hải Châu, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định./.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/KH%20cong%20tac%20tuyen%20truyen%20Dai%20hoi%20lan%20thu%20V%20Dang%20bo%20quan%20Hai%20Chau%2C%20NK%202015-2020%20-%20chinh%20thuc.doc