Kế hoạch Tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019

Thực hiện Kế hoạch số 04 – KH/UBH ngày 03/8/2015 của Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, học tập, triển khai thực hiện sâu rộng nhằm giúp cán bộ, hội viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

- Thúc đẩy các phong trào thi đua của thanh niên gắn với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác; lồng ghép việc học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của các cấp bộ Hội, cán bộ, hội viên, thanh niên.

- Việc tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết cần thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng hội viên, thanh niên và điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời gắn việc tổ chức học tập Nghị quyết với các hoạt động thi đua, an sinh xã hội cụ thể chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả các cán bộ Đoàn, Hội viên, thanh niên đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận Hải Châu.

III. NỘI DUNG, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII gắn với triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội của tổ chức Hội các cấp nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Các chuyên đề cần thiết cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

- Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII trong hội viên, thanh niên.

- Tuyên truyền Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết thông qua các hoạt động truyền thông trên hệ thống báo chí, xuất bản.

2. Tiến độ thực hiện: Chia làm 04 giai đoạn:

2.1. Giai đoạn 1: Tổ chức triển khai học tập Nghị quyết và thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII cho cán bộ Hội chủ chốt các cấp (đã triển khai trong tháng 7).

2.2. Giai đoạn 2: Tổ chức tuyên truyền và phát động đến hội viên, thanh niên biết về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII và tìm hiểu thêm thông tin qua địa chỉ website thanhdoandanang.org.vn (thời gian triển khai từ ngày 15/8 đến hết ngày 30/8/2015).

2.3. Giai đoạn 3: Tổ chức triển khai, đánh giá việc học Nghị quyết thông qua các bài làm trắc nghiệm online trên địa chỉ website thanhdoandanang.org.vn (dự kiến thời gian từ ngày 01/09 đến hết ngày 30/09/2015) (sẽ thông báo thể lệ sau)

2.4. Giai đoạn 4: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện.

- Ủy ban Hội LHTN thành phố sẽ theo dõi, đánh giá online và báo cáo kết quả về các đơn vị.

- Ủy ban Hội LHTN thành phố tổ chức khen thưởng, tuyên dương những bài thi đạt kết quả xuất sắc nhất tại Lễ kỉ niệm 59 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên.

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Ban tổ chức sẽ chấm chọn và trao 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các bài dự thi tham dự và đạt giải cao tại Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy Ban Hội LHTN quận

- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở Đoàn, Hội trên địa bàn quận tổ chức thực hiện.

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VII trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Theo dõi, tổng hợp việc thực hiện và báo cáo kết quả về UB Hội LHTN thành phố.

2. Các cơ sở Hội trực thuộc

  - Trên cơ sở kế hoạch của UB Hội LHTN quận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội LHTN lần thứ VII đến các hội viên của địa phương, đơn vị mình và thông báo đến đoàn viên, hội viên thanh niên cùng tham gia hội thi cấp thành phố.

  - Theo dõi, đôn đốc đoàn viên, hội viên, thanh niên của địa phương, đơn vị mình trong việc thực hiện các nội dung nêu trên, lưu ý tập trung việc học Nghị quyết thông qua các bài làm trắc nghiệm online trên địa chỉ website thanhdoandanang.org.vn (dự kiến thời gian từ ngày 01/09 đến hết ngày 30/09/2015)

         

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Ủy ban Hội LHTN quận Hải Châu đề nghị Ủy ban Hội 13 phường tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả đúng thời gian quy định.

 

Văn bản:

/uploads/image/files/KH%20tham%20gia%20Hoi%20thi%20tim%20hieu%20Nghi%20quyet%20Dai%20hoi%20dai%20bieu%20toan%20quoc%20Hoi%20LHTN%20Viet%20Nam%20lan%20thu%207%2C%20NK%202014%20-%202019.doc