Kế hoạch Tổ chức Lễ ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận Hải Châu chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” do Trung ương Đoàn phát động và thực hiện Nghị quyết 03-NQ/QU ngày 07/4/2011 của Quận ủy Hải Châu về “Đảm bảo trật tự đô thị - môi trường quận”; Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 25/12/2014 của Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015”; Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu tổ chức Lễ ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận Hải Châu chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Quận ủy; nâng cao nhận thức, vai trò của tuổi trẻ trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh, giữ gìn mỹ quan đô thị.

- Tuyên truyền, vận động quần chung nhân dân nâng cao ý thức và chung tay cùng tuổi trẻ trong việc ngăn chặn các hành vi quảng cáo, rao vặt sai quy định tại các tuyến đường trên địa bàn quận.

- Các nội dung triển khai hoạt động phải thiết thực, hiệu quả và được duy trì thường xuyên.

II. NỘI DUNG

1. Lễ ra quân quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận Hải Châu

Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu tổ chức Lễ ra quân quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận Hải Châu, cụ thể như sau:

a. Thời gian:       Đúng 07h00’ ngày 22/8/2015 (thứ bảy).

b. Địa điểm:         Quận Đoàn Hải Châu (số 180 Hoàng Diệu - TP. Đà Nẵng).

c. Thành phần:   Đội Tình nguyện viên môi trường 13 phường.

d. Số lượng:         10 ĐVTN/phường (ĐVTN là thành viên Đội Tình nguyện viên môi trường).                

e. Trang phục:    Đồng phục Áo xanh thanh niên Việt Nam.

2. Tổ chức ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định tại các tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu

Sau Lễ ra quân tại Quận Đoàn, Đội Tình nguyện viên môi trường 13 phường và cán bộ, ĐVTN khối trường học và khối TNCN-VC trực thuộc Quận Đoàn tổ chức ra quân đồng loạt tại các tuyến đường trên địa bàn quận Hải Châu, cụ thể như sau:

a. Thời gian: Đúng 07h30’ ngày 22/8/2015 (thứ bảy).

b. Địa điểm:

- Khối phường:  

+ Tiến hành khảo sát và đăng ký ít nhất 02 tuyến đường (bao gồm cả kiệt, hẻm, ngõ) trên địa bàn phường còn nhiều quảng cáo, rao vặt sai quy định.

+ Gửi danh sách các tuyến đường đăng ký về Quận Đoàn qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com chậm nhất trong ngày 14/8/2015.

- Khối trường học và khối TNCN-VC:

+ Tổ chức ra quân tại các tuyến đường xung quanh khu vực đóng chân của trường học, cơ quan, đơn vị.

+ Đăng ký ít nhất 01 tuyến đường (bao gồm cả kiệt, hẻm, ngõ) và gửi về Quận Đoàn qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com chậm nhất trong ngày 14/8/2015.

c. Thành phần, số lượng:

Cán bộ, ĐVTN các cơ sở Đoàn trực thuộc Quận Đoàn và Đội Tình nguyện viên môi trường 13 phường, bao gồm:

- Khối phường:               Ít nhất 20 ĐVTN/phường.

- Khối trường học:         Ít nhất 20 ĐVTN/trường.

- Khối TNCN-VC:

+ Đối với 04 Đoàn cơ sở: Ít nhất 10 ĐVTN/đơn vị.

+ Các đơn vị còn lại:      Ít nhất 05 ĐVTN/đơn vị.

d. Trang phục: Đồng phục Áo xanh thanh niên Việt Nam.

e. Công việc cụ thể:

- Xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên trụ điện, cột đèn giao thông, hàng rào, tường nhà… tại các tuyến đường, kiệt, hẻm, ngõ… trên địa bàn quận. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn mỹ quan đô thị; ngăn chặn và tham gia xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quận Đoàn

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Lễ ra quân ra xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận Hải Châu.

- Phân công cán bộ Cơ quan và Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn theo dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo hoạt động.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về Quận ủy, UBND và Thành Đoàn trong ngày 22/8/2015.

2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc

- Thực hiện theo đúng kế hoạch, triệu tập cán bộ, ĐVTN tham gia Lễ ra quân tại Quận Đoàn.

- Chuẩn bị các vật dụng cần thiết và tổ chức ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy theo đúng các nội dung, đảm bảo hiệu quả cao nhất.

- Gửi danh sách các tuyến đường đăng ký về Quận Đoàn qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com chậm nhất trong ngày 14/8/2015.

- Gửi báo cáo nhanh hoạt động (gồm số lượng ĐVTN ra quân; số lượng mẫu quảng cáo xóa được; hình ảnh ĐVTN ra quân và hình ảnh các mẫu quảng cáo, rao vặt sai quy định xóa được…) về Quận Đoàn Hải Châu qua địa chỉ email quandoanhaichau2008@gmail.com trong ngày 22/8/2015.

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ ra quân xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận Hải Châu chào mừng Đại hội Đảng bộ quận Hải Châu lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Thường vụ Quận Đoàn Hải Châu đề nghị các cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện đúng các nội dung yêu cầu, triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

 

Văn bản: 

/uploads/image/files/KH%20Le%20ra%20quan%20xoa%20QCRVSQD%20chao%20mung%20DH%20Dang%20bo%20quan%20HC%20-%20thang%208-2015.doc